Verksamhetens presentation

Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf är en nationell barnskyddsorganisation grundad 1983. Tyngdpunkten på arbetet ligger på eftervården inom barnskyddet, stödboende för unga invandrare samt stödpersonsutbildning. Organisationens mål är att tillsammans med kommunerna och medlemsorganisationerna skapa nya, fungerande modeller inom barnskyddet. EHJÄ rf fungerar även som förvaltare inom de frågor som berör den egna samt medlemsorganisationernas intresseområden.

EHJÄ rf strävar till att påverka situationen för ungdomar inom eftervården i en positiv riktning. I vårt arbete vill vi uppmärksamma den ungas individuella behov samt betona utvecklandet av eftervården. Vi ordnar stödboende service för unga invandrare. Avsikten är att främja de ungas integration till det finländska samhället samt att förbättra deras förmåga att klara sig självständigt i det dagliga livet.

EHJÄ rf utbildar frivilliga stödpersoner och stödfamiljer för barnskyddsbarn.

För mera information om organisationen kontakta:

Verksamhetsledare
Kai Laitinen
050 511 6714
kai.laitinen(at)ehja.fi

Stödverksamhet för ungdomar inom eftervården

EHJÄ rf ordnar stödverksamhet för ungdomar inom eftervården som bor eller skall flytta till huvudstadsregionen, Egentliga Finland eller Österbotten. Vår organisation ingår enskilda eftervårdsavtal med kommunerna för att kunna skräddarsy eftervård för varje enskild klient. Vid behov görs avtal även med ungdomar som är i behov av stöd men inte har rätt till eftervård.

 
Stöd på vägen mot vuxenlivet.

Stödboende för invandrarungdomar

EHJÄ rf har sedan år 1996 erbjudit stödboende för invandrarungdomar.

Målsättningarna för stödboendet är att främja de ungas integration till det finska samhället samt att förbättra deras förmåga att klara sig självständigt i det dagliga livet. Stödet riktar sig till 17-22 åriga ungdomar med invandrarbakgrund. Stödet innefattar bland annat studier, kontakt med myndigheter, arbetssökande, färdigheter inom vardagslivet och psykosocialt stöd. Ungdomarna har även möjlighet att få daglig konsultation per telefon samt att delta i EHJÄ rf:s läger och utfärder.

Vi erbjuder stöd i huvudstadsregionen, Egentliga Finland samt i Vasa. I huvudstadsregionen är EHJÄ rf:s samarbetspartner Esbo stads invandrarenhet. EHJÄ:s stödboende enhet är finns i Kilo i Esbo. EHJÄ rf:s kontor i egentliga Finland är beläget i Reso, samarbetspartner är Reso och Nådendal stad.

För mer information om verksamheten samt information om lediga platser inom stödboendet, vänligen kontakta:

 
 

Huvudstadsregionen

Ansvarig ledare
Tiina Tuomala
+35845 125 6201
tiina.tuomala(a)ehja.fi

Träskända

Ansvarig ledare
Julia Pohjanlehto
+35850 414 0384
julia.pohjanlehto(at)ehja.fi

Borgå

Ansvarig ledare
Rea Gomes
+35850 514 3207
rea.gomes(at)ehja.fi

Egentliga Finland

Ansvarig ledare
Outi Hokkanen
+35850 596 6625
outi.hokkanen(at)ehja.fi

Vasa

Ansvaring ledare
Hanna Borisov
+358 50 3075 299
hanna.borisov(a)ehja.fi

KYRKSLÄTT

Ansvarig ledare
Hanna Nygren
+35845 125 6203
hanna.nygren(at)ehja.fi

Karleby

Ansvarig ledare
Pia Salonen
+35845 132 9323
pia.salonen(at)ehja.fi

Stödpersonsverksamheten inom barnskyddet

Stödpersonsverksamheten inom barnskyddet är frivillig verksamhet till förmån för barn och ungdomar i behov av stöd. Verksamheten ordnas av kommunens socialbyrå eller av en organisation. De stödbehövande är barn och ungdomar som är klienter inom barnskyddet. Barnets eller den ungas stödperson är en vanlig, pålitlig vuxen vars eget liv är stabilt. Stödpersonen är för barnet en vuxen modell, en som lyssnar samt en samtalspartner. Stödpersonen är dessutom en trygg vuxen som kan delta i barnets fritidsintressen och hobbyverksamhet. 

Mer information om verksamheten:

Organisationssekreterare
Karoliina Eräste
045 132 9321
karoliina.eraste(at)ehja.fi

EHJÄ rf utbildar stödpersoner för kommunernas barnskyddsklienter runt om i landet. Skolningen förverkligas i samarbete med den beställande kommunen eller organisationen. Vi har ordnat stödpersonsskolningar sedan år 1989 och år 2005 publicerade vi en handbok för stödpersoner (Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja). För redan verksamma stödpersoner och stödfamiljer erbjuder vi tilläggsskolning, arbetshandledning samt rekreationsverksamhet.

Internationellt samarbete

EHJÄ rf är medlem i Euromet, en allians för internationellt ungdomssamarbete. Euromets övriga medlemsorganisationer kommer från Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sverige, Storbritannien, Belgien, Rumänien och Slovenien. Medlemsorganisationerna arbetar med barn och ungdomar som är i behov av specialstöd. Euromet strävar till att sprida god praxis och insamla expertkunskap genom att ordna seminarier, symposier samt arbetssmedjor. Alliansens målsättning är även att påverka politiska beslut som berör bemötande av barn och ungdomar samt deras vård och skolning. Euromet strävar dessutom till att utveckla yrkesinriktad skolning. Alliansen ordnar skolningsmöjligheter för medlemsorganisationernas unga och anställda. Alliansen söker även tilläggs finansieringskällor för att kunna förverkliga nya verksamhetsforskningar. 

För mer information:

http://www.euromet.in