Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, ammatilliseen perhetyöhön sekä lastensuojelun vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä. 

Palvelumme ovat saatavilla sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista tai lain kotoutumisen edistämisestä mukaisina palveluina.

Mahdollistaa nuorelle turvallisen ja tavallisen, ei-viranomaisluonteisen aikuiskontaktin.
— Sosiaalityöntekijä

Hallitus 2019

Puheenjohtaja
Kim Berglund
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry

Varapuheenjohtaja
Anu Lehto
Pelastakaa Lapset ry
Varajäsen: Sami Köykkä
 

Jäsenet

Kati Palsanen
Sos-lapsikylä ry
VarajäsenSointu Möller

Kati Kärppä
Nuorten Ystävät ry
Varajäsen: Heikki Panula

Pertti Kukkonen
Auta Lasta ry
Varajäsen: Pia Sundell

Jäsenjärjestöt

EHJÄ ry tuo jäsenjärjestöjensä toimijoita yhteen kehittämään suomalaista lastensuojelutyötä. Liiton jäsenjärjestöt ovat valtakunnallisia lastensuojelujärjestöjä, jotka tuottavat lasten- ja nuortenhuollon palveluja.

Suvaitsevaisuus, asiakaslähtöisyys, ammatillisuus.

Jäsenyydet

EHJÄ ry:n on seuraavien yhteisöjen jäsen

Historia

Alkuvaiheet

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry perustettiin vuonna 1983 Nuorten Ystävien, Lausteen poikakodin (nyk. Perhekuntoutuskeskus Lauste) ja Veljesvastuuliitto ry:n (nyk. Nuorten tukikodit) toimesta erityishuoltojärjestöjen yhteistyöelimeksi. Liiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Jori R. Rissanen.

Liiton perustamisen taustalla oli muun muassa vuoden 1983 lastensuojelulain uudistus, jonka valmisteluun lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt osallistuivat. Näiden neuvottelujen myötä esiin nousi tarve laitospalveluita ylläpitävien järjestöjen yhteiselle edunvalvonta- ja vaikuttajaorganisaatiolle. Ensimmäisinä toimintavuosinaan EHJÄ ry:n toiminta keskittyikin erityisesti edunvalvontatehtäviin sekä aloitteiden ja kannanottojen laatimiseen.

 

Tukiasuntoprojekti ensimmäinen RAY-hanke

Liiton Raha-automaattiyhdistyksen tukema toiminta käynnistyi vuonna 1989, jolloin aloitettiin ensimmäisen palkatun työntekijän vetämänä tukiasuntoprojekti laitoksista itsenäiseen asumiseen siirtyvien ja muiden erityisryhmiin kuuluvien nuorten tukemiseksi. Projektissa koulutettiin yhteistyössä kuntien kanssa vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka toimivat nuorten tukena ja opastajana. EHJÄ ry hallinnoi projektissa myös jäsenjärjestöjen tukiasuntojen hankintaa.

 

Maahanmuuttajien tuettu asuminen käynnistyi 1996

Liiton nuorten maahanmuuttajien tuetun asumisen toiminta käynnistyi pääkaupunkiseudulla projektimuotoisena toimintana vuonna 1996 reaktiona kasvaneeseen yksin ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden määrään ja heidän tuetun asumisen tarpeeseensa. Projektissa aloitettu maahanmuuttajanuorten kotoutumisen ja itsenäisen selviytymisen tukemisen malli on vakiintunut projektin päättymisen jälkeen ja toiminta on laajentunut myös Järvenpäähän, Varsinais-Suomeen ja Pohjanmaalle.

Projektitoiminta lisääntyy

Vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi EHJÄ ry on toteuttanut Raha-automaattiyhdistyksen tuella erilaisia kehittämisprojekteja. 

Ajelehtimisesta sitoutumiseen -projektissa (2003–2006) luotiin toimintamalli päihteillä ja mielenterveyshäiriöillä oirehtivien lastensuojelun jälkihuoltonuorten itsenäiseen selviytymiseen.

Vuosina 2006–2009 toteutettiin valtakunnallinen lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämishanke VATUKE. Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittäminen on projektin jälkeenkin osa liiton keskeistä toimintaa.

Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen -projektin (2012–2016) tavoitteena oli luoda hyvien käytäntöjen malli perheenyhdistämiseen sekä kotoutumisen tukemiseen. Projektin tuotos Perheenyhdistämisen hyvät käytännöt - Työskentelymalli perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon on luettavissa nettisivuillamme ja voimme edelleen järjestää koulutuksia teemaan liittyen.

Kadonnutta vanhempaa etsimässä -projektissa (2011–2013) kirjoitettiin ohjekirja oppaaksi tilanteisiin, joissa työskennellään lapsen kanssa, jonka vanhempi on kadoksissa hänen elämästään.

Ressu-toiminta sai alkunsa vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina. Ressu-toiminnassa tukihenkilö on oman koiransa kanssa tukena 7–17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, jolla on joko lastensuojelun avohuollon asiakkuus tai tarve ehkäisevään tukeen.

Tukea itsenäistymiseen -projektin (2012–2015) tavoitteena oli luoda uudenlainen toimintamalli lastensuojelun tukihenkilötoimintaan lastensuojelulaitoksista itsenäistyvien nuorten tukemiseksi. Projektin toiminta jatkuu edelleen Omilleen-toimintana.

Kannustavat kokemukset -projektin (2015–2018) tavoitteena on löytää maahanmuuttajaperheiden nuorille kesä- ja lomatyöpaikkoja sekä työharjoittelupaikkoja, joista nuoret saavat myönteisiä kokemuksia liittyen työntekoon. Myönteisten ja kannustavien kokemusten ansiosta projektiin osallistuvien nuorten toivotaan jatkossakin suuntaavaan työelämään. Projektin toiminta jatkuu edelleen Kannustavat Kokemukset -toimintana.

Ikkunoita Ihmemaahan -tarinoita ryhmistä syömishäiriöistä toipumisen poluilla -projektissa (2018-2020) toteutetaan ryhmätoimintaa, joka tähtää syömishäiriötä sairastavien, syömishäiriöoireista kärsivien ja syömishäiriöstä toipuvien nuorten ja nuorten aikuisten sosiaaliseen vahvistamiseen ja osallisuuteen sekä pyrkii ennaltaehkäisemään eristäytymistä.

EHJÄ ry tänään

EHJÄ ry:n keskeisiä toimintamuotoja ovat lastensuojelun jälkihuolto, nuorten maahanmuuttajien tuettu asuminen, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja ammatillinen perhetyö. Vapaaehtoisten lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukihenkilöiden ja -perheiden koulutus on myös osa palvelutuotantoamme. 

EHJÄ ry on mukana erilaisissa verkostoissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä, joissa vaikutetaan lastensuojelutyön kehittämiseen. Lisäksi järjestö ottaa kantaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa sosiaalialaa koskeviin asioihin.

Henkilökuntamme on edustettuna muun muassa seuraavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä:

  • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus

  • EUROMET-allianssin hallitus

  • Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuden neuvottelukunta

  • Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta

  • Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta

  • Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

  • Keski-Pohjanmaan LAPE-ryhmä

Lisäksi järjestö toteuttaa osaamisalueillaan kehittämisprojekteja ja vaikuttaa erilaisissa verkostoissa ja neuvottelukunnissa. Järjestö toimii kahdeksasta eri toimipisteestä käsin pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä, Kirkkonummella, Porvoossa, Raisiossa, Porissa, Vaasassa ja Kokkolassa. Jäsenjärjestömme ovat valtakunnallisia lasten- ja nuortenhuollon palveluja tuottavia lastensuojelujärjestöjä.