Sofia Ikonomidisin ja Hilla Pesosen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos) pro gradu -tutkielma, Ohjaajien kokemuksia työstään maahanmuuttajanuorille suunnatussa avoimessa tukitoiminnassa - Työn haasteet ja selviytymiskeinot, julkaistiin yliopiston tietokannassa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajataustaisten nuorten avoimen toiminnan parissa työskentelevien ohjaajien kokemuksia työssään kohtaamista haasteista ja selvitymiskeinoista. Tutkimusmenetelmänä käytettin puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Ensimmäinen haastattelukierros pidettiin kesällä 2017 ja toinen kierros toteuttiin keväällä 2018.

Tutkielmassa ohjaustyön haasteita nousi neljästä kategoriasta: nuorten elämästä, toiminnasta, ohjaajien työssä kokemista haasteista ja ulkopuolisilta tahoilta. Henkilökohtaisesti suurimmiksi haasteiksi koettiin nuorten sitoutumisen ennakoimattomuuteen liittyvä toiminnan suunnittelun vaikeus sekä toimintaan liittyvät ikärajat. Ohjaajat kokivat ikäryhmään kuulumattomien pois käännyttäminen raskaaksi tehtäväksi. Osa haasteista koettiin työn luonteeseen kuuluviksi, kuten nuorten eritasoinen kielitaito ja rahoitus, joihin ei varsinaisesti kaivattu suoria ratkaisuja. Moniin haasteisiin oltiin kehitetty jonkinlaisia ratkaisuja, tai niitä kehiteltiin haastattelukertojen välissä.

Ohjaajat painottivat haastattelussa, että vain pitkäaikaisen osallistumisen myötä voi kotoutumistoiminnan tuloksia nähdä nuorten elämässä. Ohjaajat kertoivat usean nuoren olleen toiminnassa aktiivisesti mukana ja saaneen siitä apua kotoutumiseen ja kielitaitoon. Tutkielmassa kävi ilmi, että ohjaajat kokivat työnsä haasteet vähäisiksi verrattuna onnistumisiin. Ohjaajat nimesivät ammattinsa parhaiksi puoliksi auttamistyön ja nuoret itse.

“No työn mieluisin puoli on ehdottomasti se, että näkee että siitä omasta työstä on jotain hyötyä niille nuorille keitten kans työskentelee ja sen näkee konkreettisesti ja sen saa ihan sanallisestikkin sen palautteen nuorilta itseltään.” - Haastateltava

Koko pro gradu -tutkielman pääset lukemaan täältä.