- In English
På svenska
-
-
Ajankohtaista
 
Ressu-toimintamme esillä Perhehoitoliiton julkaisussa
 
Perhehoitoliiton julkaisusta voi lukea lyhyen jutun toiminnastamme ja alta löytyy lisää tietoa vapaa...
 
-
-
-
Verksamhetens presentation
 
Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf är en nationell barnskyddsorganisation grundad 1983. Tyngdpunkten på arbetet ligger på eftervården inom barnskyddet, stödboende för unga invandrare samt stödpersonsutbildning. Organisationens mål är att tillsammans med kommunerna och medlemsorganisationerna skapa nya, fungerande modeller inom barnskyddet. EHJÄ rf fungerar även som förvaltare inom de frågor som berör den egna samt medlemsorganisationernas intresseområden.

EHJÄ rf strävar till att påverka situationen för ungdomar inom eftervården i en positiv riktning. I vårt arbete vill vi uppmärksamma den ungas individuella behov samt betona utvecklandet av eftervården.

Vi ordnar stödboende service för unga invandrare. Avsikten är att främja de ungas integration till det finländska samhället samt att förbättra deras förmåga att klara sig självständigt i det dagliga livet.

EHJÄ rf utbildar frivilliga stödpersoner och stödfamiljer för barnskyddsbarn.

Vi erbjuder även arbetshandledning för personer som arbetar inom barnskyddet och för dem som arbetar med invandrare.

För mera information om organisationen kontakta:

Verksamhetsledare

Kai Laitinen
kai.laitinen (a) ehja.fi

 
Stödverksamhet för ungdomar inom eftervården
 
EHJÄ rf ordnar stödverksamhet för ungdomar inom eftervården som bor eller skall flytta till huvudstadsregionen, Egentliga Finland eller Österbotten. Vår organisation ingår enskilda eftervårdsavtal med kommunerna för att kunna skräddarsy eftervård för varje enskild klient. Vid behov görs avtal även med ungdomar som är i behov av stöd men inte har rätt till eftervård.

För mer information om verksamheten vänligen kontakta:

Verksamhetsledare
Kai Laitinen
tfn: 050 – 511 6714
kai.laitinen (a) ehja.fi

 
Stödboende för invandrarungdomar
 
EHJÄ rf har sedan år 1996 erbjudit stödboende för invandrarungdomar. Målsättningarna för stödboendet är att främja de ungas integration till det finska samhället samt att förbättra deras förmåga att klara sig självständigt i det dagliga livet. Stödet riktar sig till 17-22 åriga ungdomar med invandrarbakgrund. Stödet innefattar bland annat studier, kontakt med myndigheter, arbetssökande, färdigheter inom vardagslivet och psykosocialt stöd. Ungdomarna har även möjlighet att få daglig konsultation per telefon samt att delta i EHJÄ rf:s läger och utfärder.

Vi erbjuder stöd i huvudstadsregionen, Egentliga Finland samt i Vasa. I huvudstadsregionen är EHJÄ rf:s samarbetspartner Esbo stads invandrarenhet. EHJÄ:s stödboende enhet är finns i Kilo i Esbo. EHJÄ rf:s kontor i egentliga Finland är beläget i Reso, samarbetspartner är Reso och Nådendal stad.

För mer information om verksamheten samt information om lediga platser inom stödboendet, vänligen kontakta:

Huvudstadsregionen:

Ansvarig ledare
Sanela Pehlivanovic
tfn: 050 527 6410
sanela.pehlivanovic (a) ehja.fi

Järvenpää:

Ansvarig ledare
Sofia Latvala
tel: +35845 125 6202
sofia.latvala (a) ehja.fi

Egentliga Finland:

Ansvarig ledare
Anna Lehtonen
tfn: 050 401 2934
anna.lehtonen (a) ehja.fi

Österbotten:

Vaasa:
Ansvarig ledare
Hanna Borisov
tfn: 045 125 6203
hanna.borisov (a) ehja.fi

Kokkola:
Ansvarig ledare
Pia Salonen
tel:+358 45 132 9323
pia.salonen (a) ehja.fi

 
Stödpersonsverksamheten inom barnskyddet
 
Stödpersonsverksamheten inom barnskyddet är frivillig verksamhet till förmån för barn och ungdomar i behov av stöd. Verksamheten ordnas av kommunens socialbyrå eller av en organisation. De stödbehövande är barn och ungdomar som är klienter inom barnskyddet. Barnets eller den ungas stödperson är en vanlig, pålitlig vuxen vars eget liv är stabilt. Stödpersonen är för barnet en vuxen modell, en som lyssnar samt en samtalspartner. Stödpersonen är dessutom en trygg vuxen som kan delta i barnets fritidsintressen och hobbyverksamhet.

EHJÄ rf utbildar stödpersoner för kommunernas barnskyddsklienter runt om i landet. Skolningen förverkligas i samarbete med den beställande kommunen eller organisationen. Vi har ordnat stödpersonsskolningar sedan år 1989 och år 2005 publicerade vi en handbok för stödpersoner (Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja). För redan verksamma stödpersoner och stödfamiljer erbjuder vi tilläggsskolning, arbetshandledning samt rekreationsverksamhet.

Mer information om verksamheten:

Organisationssekreterare
Annika Hyttinen
tfn: 045–132 9321
annika.hyttinen (a) ehja.fi

 
Internationellt samarbete
 
EHJÄ rf är medlem i Euromet, en allians för internationellt ungdomssamarbete. Euromets övriga medlemsorganisationer kommer från Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Sverige, Storbritannien, Belgien, Rumänien och Slovenien. Medlemsorganisationerna arbetar med barn och ungdomar som är i behov av specialstöd. Euromet strävar till att sprida god praxis och insamla expertkunskap genom att ordna seminarier, symposier samt arbetssmedjor. Alliansens målsättning är även att påverka politiska beslut som berör bemötande av barn och ungdomar samt deras vård och skolning. Euromet strävar dessutom till att utveckla yrkesinriktad skolning. Alliansen ordnar skolningsmöjligheter för medlemsorganisationernas unga och anställda. Alliansen söker även tilläggs finansieringskällor för att kunna förverkliga nya verksamhetsforskningar.

För mer information:

http://www.euromet.in/

 
-

 
Keskustoimisto     Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11 00260 Helsinki 050 544 7443     etunimi.sukunimi@ehja.fi Yhteystiedot 220536 | Copyright © 2017 EHJÄ ry  
-